Penton Partners
Silesia House Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Silesia House Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 roku Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.).

Dnia 28 kwietnia 2009 roku, decyzją nr DFL/4034/82/1/08/09/V/61-2-1/SP, Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na utworzenie Funduszu.

Celem Funduszu jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz dąży do osiągnięcia celu inwestycyjnego przede wszystkim poprzez nabywanie i obejmowanie akcji spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych, udziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez spółki akcyjne, spółki komandytowo-akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Fundusz został utworzony na czas nieokreślony.

Depozytariuszem Funduszu jest Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.