Penton Partners
Real Estate Income Assets II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Real Estate Income Assets II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2014 roku, poz. 157 z późn. zm.).

Celem Funduszu jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz dąży do osiągnięcia celu inwestycyjnego przede wszystkim poprzez nabywanie i obejmowanie akcji spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych, udziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez spółki akcyjne, spółki komandytowo-akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Fundusz został utworzony na czas nieokreślony.

Depozytariuszem Funduszu jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie.