Penton Partners
Polityka informacyjna
Thursday, 27 November 2014 11:12
Zasady Ładu Korporacyjnego

Polityka informacyjna Penton TFI S.A.

§ 1. Zasady ogólne

1. Niniejsza polityka informacyjna („Polityka”), określa sposób prowadzenia przez Penton Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) komunikacji z akcjonariuszami Towarzystwa oraz uczestnikami funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo.

2. Działalność informacyjna Towarzystwa wobec swoich akcjonariuszy realizowana jest zgodnie z przepisami:

1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;

2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych;

3) Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych.

3. Działalność informacyjna Towarzystwa wobec uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, realizowana jest zgodnie z przepisami:

1) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych;

2) Procedurą postępowania z reklamacjami uczestników funduszy inwestycyjnych Penton TFI S.A.;

3) Zasadami Ładu Korporacyjnego.

4. Towarzystwo może nie przekazywać lub upowszechniać określonej informacji, jeśli uzasadnione jest to z punktu widzenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w przypadku gdy stanowi to tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych lub inne tajemnice prawnie chronione. W przypadku  zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Towarzystwo podaje powód nieujawnienia określonej informacji.

5. Towarzystwo może nie przekazywać lub upowszechniać określonej informacji, jeśli została ona podana do publicznej wiadomości na podstawie innych ustaw, wskazując uprzednio miejsce ich upowszechnienia.

6. Weryfikacja przekazywanych oraz upowszechnianych informacji, które nie zostały objęte badaniem przez biegłego rewidenta, jest przeprowadzana przez Inspektora Nadzoru w Towarzystwie.

7. Zarząd Towarzystwa może podjąć decyzję o weryfikacji przekazywanej lub upowszechnianej informacji przez podmiot zewnętrzny.

8. Upowszechniane informacje, przed ich publikacją są zatwierdzane przez Zarząd Towarzystwa.

§ 2. Polityka informacyjna w stosunku do akcjonariuszy

1. Za realizację Polityki w stosunku do akcjonariuszy Towarzystwa odpowiada Zarząd Towarzystwa.

2. Działalność informacyjna Towarzystwa w stosunku do akcjonariuszy Towarzystwa obejmuje zarówno działania obowiązkowe jak i działania dodatkowe.

3. Działalność informacyjna Towarzystwa w stosunku do akcjonariuszy Towarzystwa realizowana jest w szczególności poprzez:

1) przekazywanie informacji dotyczących Towarzystwa na żądanie zgłoszone przez akcjonariusza podczas walnego zgromadzenia lub poza walnym zgromadzeniem na zasadach i w terminach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

2) przekazywanie informacji, wyjaśnień i komentarzy dotyczących bieżącej działalności Towarzystwa, w tym:

a) wyników finansowych;

b) wypełniania przez Towarzystwo wymogów kapitałowych wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

c) działalności podstawowej Towarzystwa.

3) udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane pisemnie, drogą elektroniczną lub telefonicznie.

4. Akcjonariusze mogą kontaktować się z Towarzystwem w następujący sposób:

1) w formie pisemnej pod adresem: Penton Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Zarząd Towarzystwa, ul Bukowińska 24A, lok. 65, 02 – 703, Warszawa;

2) telefonicznie pod numerem: 22-412-41-41, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach: 09:00 – 17:00;

3) faksem pod numerem: 22-412-41-41;

4) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

5. Zarząd Towarzystwa w ramach swoich obowiązków oraz w ramach obowiązujących przepisów prawa udziela odpowiedzi na pytania akcjonariuszy niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie 30 dni.

6. Zarząd Towarzystwa dąży do zapewnienia akcjonariuszom możliwości uzyskania pełnych i rzetelnych informacji przekazywanych w ramach odpowiedzi na skierowane do Towarzystwa pytania, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

7. O przyczynie niemożności udzielenia odpowiedzi, Zarząd Towarzystwa informuje akcjonariusza niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Towarzystwo zapytania od akcjonariusza.

§ 3. Polityka informacyjna w stosunku do uczestników i potencjalnych uczestników funduszy inwestycyjnych

1. Za realizację Polityki w stosunku do uczestników i potencjalnych uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo odpowiada Zarząd Towarzystwa.

2. Uczestnicy oraz potencjalni uczestnicy funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo mogą kontaktować się z Towarzystwem w następujący sposób:

1) w formie pisemnej pod adresem: Penton Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Zarząd Towarzystwa, ul Bukowińska 24A, lok. 65, 02 – 703 Warszawa;

2) faksem pod numerem: 22-412-41-41;

3) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

3. Uczestnicy oraz potencjalni uczestnicy funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo mogą kierować do Towarzystwa zapytania:

1) dotyczące oferty produktowej Towarzystwa;

2) dotyczące sytuacji prawnej uczestnika lub potencjalnego uczestnika;

3) prośby o wyjaśnienie sytuacji faktycznej uczestnika lub potencjalnego uczestnika.

4. Zarząd Towarzystwa udziela odpowiedzi na zapytania, o których mowa w pkt 3 powyżej niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie 30 dni.

5. Odpowiedzi na zapytania udzielane są z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń wynikających z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.

6. Uczestnicy oraz potencjalni uczestnicy funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo mogą kierować do Towarzystwa zastrzeżenia dotyczące działalności Towarzystwa lub świadczonych przez nie usług. Sposób zgłaszania i postępowania z zastrzeżeniami uregulowany jest w Procedurze postępowania z reklamacjami uczestników funduszy inwestycyjnych Penton TFI S.A. udostępnionej na stronie internetowej penton-tfi.pl.

7. Na żądanie uczestnika funduszu Towarzystwo udostępnia roczne i półroczne sprawozdania finansowe, w tym połączone sprawozdania funduszy z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy, niezwłocznie po ich zbadaniu lub przeglądzie przez biegłego rewidenta.

8. Na żądanie uczestnika Towarzystwo udziela dodatkowych informacji o limitach inwestycyjnych funduszu, sposobie zarządzania ryzykiem inwestycyjnym funduszu, a także o aktualnych zmianach i przyrostach wartości w zakresie głównych lokat funduszu.

§ 4. Zasady zatwierdzania i dokonywania zmian w Polityce

1. Niniejsza Polityki podlega weryfikacji w przypadku istotnej zmiany zakresu działalności Towarzystwa lub zmiany przepisów prawa.

2. Weryfikacji dokonuje Inspektor Nadzoru w Towarzystwie.

3. Niniejsza Polityka oraz wszelkiej jej zmiany podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Towarzystwa.